Regulamin konkursu
"Wspólne przygotowywanie Świąt"

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Termy Szaflary sp z o o sp. jawna, ul. Osiedle Nowe 20, 34-424 (kod
pocztowy) Szaflary, NIP: 7352895258.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
społecznościowy Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pastalavistaszaflary (zwanej dalej
„Fanpage”).

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Fanpage poprzez przycisk „lubię to”.
4. Konkurs trwa od 7.12.2021 r. do 30.12.2021 r. do godziny: 23:59.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 3.01.2022 r. za pośrednictwem Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na: zamieszczeniu komentarza pod postem konkursowym wraz ze
zdjęciem przedstawiającym, jak wspólnie z drugą połówką przygotowujecie się do Świąt Bożego
Narodzenia. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz,, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w
ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: kolacja dla 2 osób w restauracji Pasta La Vista w Szaflarach przy ul. Osiedle
Nowe 20.
2. Nagrodę należy odebrać osobiście.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.01.2022 r. Po tym terminie nagroda traci
ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu
przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych
w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku – Wspólne przygotowania do Świąt.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
2. cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.